Vai al contenuto

Cantùmma I Óve

Oh! Bunasàira Oh! Sc-iùr padrón
e anche a ra padrón-na
a sùmma gnìj a cantè e sunè
sàinza ciamè liciàintz-a

Sùmma ’na sc-quòddra id tanc amì-sg
ch’a gnùmma da ra Fràn-tz-a
a sùmma gnìj a cantè e sunè
per nàint’ pèrde l’isàntz-a

Oh! Dèm’ dir i óve Oh! Dèm’ dir i óve
id ra galéina nàira
ch’im han dicc i vósc-tr av-sg-éin
ch’an ha zà fò ’na bràinta

Oh! Dèm’ dir i óve Oh! Dèm’ dir i óve
id ra galéina rùssa
ch’im han dicc i vósc-tr av-sg-éin
ch’an ha zà fò ’na cùffa

Oh! Dèm’ dir i óve Oh! Dèm’ dir i óve
id dra galéina biànca
che im han dicc i vósc-tr av-sc-éin
ch’l’è titt u dì ch’a canta

Oh! Dèm’ dir i óve Oh! Dèm dir i óve
id ra galéina grìsg-ija
che im han dicc i vósc-tr av-sc-éin
che ii tén-ne àntra camìsg-ija

E qual póche ch’im avrài dè
ni sc-tèmmie a fè penàre
che ra léina a pòssa i bricch
e noi dobbiamo andare

E se ’n avàise nàinta id óve
dème ’na galéina
cun dir pàn e du salòm
e ir ciòv id ra cantéina

​ finòl pusitìv

Titt angìr a sa casc-éina quei
ui è in giardìn di fióri
ui è ra fìja du sciùr padrón
ch’a dà bacìn d’amore

salìt

​ E àura che i m’ai favurì
​ nuió-tr andùmma via
a ringratz-iùmma u sciùr padrón
e titta ra famìja

E se im han dò niente?
finòl negatìv

Titt an gir a ’sa casc-éina quéi
ui canta ra laiòtz-za
ui è ’na fìja ch’l’è da marijè
ch’ui mòrza ra paiòtz-za

​ Titt an gir a ’sa casc-éina quéi
ui canta ra chirvélla
e ra fìja du sciùr padrón
u diàu ch’us ra rabélla