Vai al contenuto

U Duzatt 

U duzàtt ch’us fa a Cascnélle
us fa titt, us fa titt
an cun j asgnélle!
U duzàtt ch’us fa a Cascnélle
u fa sctè alégr
u fa sctè ‘n gamba
u fa pasè ticc i magón.
Viva ‘r vein bón!

Auzè i gume
bàive, bàive
fin che ‘r prève
fin che ‘r prève
ar mumàint bón
uv dà ‘r pardón.
Viva ‘r vein bón!

Dòie Tirésgia
dòm ra butìlia
u nósctr duzàtt
un fa nàinta pau
se ra butìlia
l’è ‘n pó trópp cita
niente paura
tuca ‘r bagnàu!

Ticc i curo séi a Cascnélle
ir paìs, ir paìs
ch’l’ha ‘r fie pi bèlle!
Ticc i curo séi a Cascnélle
a mangè e bàive
arósct e véin
fin’a quande ch’i són péin.
Viva ‘r véin bón!

Cantè ‘n córo
ariónd cmè mai
balè ansèm
balè ansèm
ir canizón
cmè i muntagnón.
Viva ‘r véin bón!

Dòie Tirésgia
dòie Citón
gira l’arósct
e bògnle ‘d véin bón!

Dòie Tirésgia
dòie Citón
gira l’arósct
e bògnle id véin bón!